WARUNKI GWARANCJI FIRMY MEDIATIGER

 1. Niniejszym Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione towary na czas określony dla danego produktu w ofercie handlowej aktualnej w dniu wystawienia faktury.
 2. Towary objęte gwarancją producenta, według aktualnej oferty handlowej, serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.
 3. Towar z gwarancją producenta można dostarczyć do firmy MEDIATIGER, ale wtedy termin naprawy wydłuża się o czas potrzebny na dostarczenie towaru do punktu serwisowego producenta tj. ok. 7 dni.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu, a w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy itp.) termin ten ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej. Terminy te nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia, trwającego dłużej niż 7 dni, opóznienia kontrahenta w zapłacie należności przysługujących sprzedawcy na podstawie odpowiednich dokumentów. W powyższym przypadku do dnia uregulowania przez kontrahenta długu w pełnej wysokości, bieg terminów do usunięcia wad ulega zawieszeniu i nie wiąże serwisu sprzedawcy a kontrahent wyraża zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do serwisu towaru. Utrata praw z tytułu gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. Zerwania lub uszkodzenia plomb producenta i plomb firmy MEDIATIGER,
  2. Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
  3. Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,
  4. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane w nim wady,
  5. Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru,
  6. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,
  7. Gdy dokument wystawiony przez sprzedawcę, potwierdzający pochodzenie towaru jest niemożliwy do odczytania.
 5. Gwarancji i wymianie na nowe nie podlegają:
  1. Baterie,akumulatory,bezpieczniki , których to okres używania jest dłuższy niż 6 m-cy
  2. Nośniki danych, na których dostarczane jest oprogramowanie ze sterownikami oraz manuale,
  3. Towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,
  4. Wady i uszkodzenia powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódz, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.),
 6. Sprzedawca przyjmie produkty do postępowania reklamacyjnego wyłącznie pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
  1. Nabywca musi dostarczyć towar w oryginalnym kartonie (wymóg producenta),
  2. Nabywca musi dostraczyć wraz z reklamowanym towarem kartę gwarancyjną.
 7. Sprzedawca nie wydaje duplikatów kart gwarancyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich utraty.
  1. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają nabywcę,
  2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie jak również nie wydaje towaru zastępczego na czas naprawy,
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Nabywcę, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do serwisu.
 8. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklama

Reklama

Aktualności